mit kỹ thuật số currency chủ động giám đốc brian forde có ban hành một mới blog ...


mit kỹ thuật số currency chủ động giám đốc brian forde có ban hành một mới blog bài trong mà ông aims đến vẽ sự chú ý đến bốn quan trọng flaws trong các phương pháp tiếp cận như vậy xa lấy bởi các nhà nước của mới york đến regulate các kỹ thuật số currency ngành công nghiệp
sắp tới một tháng sau khi ông bổ nhiệm đến các vị trí các mảnh tìm thấy forde tìm kiếm đến giọng nói các hàng đầu chúng tôi universitys quan tâm trong bitcoin và các blockchain như technologies mà có thể đóng góp đến các toàn cầu tốt
các dci được công bố trong tháng tư sau đây một năm của bổ sung grassroots nỗ lực trên khuôn viên
có lẽ nhất notably forde contended mà các regulation cuối cùng enacted bởi các mới york nhà nước ban của tài chính dịch vụ nydfs nên strive đến giúp đỡ phát triển và trưởng thành các ngành công nghiệp hơn hơn đơn giản bảo vệ consumers
forde đã viết
nếu regulation là thực hiện ngay nó sẽ tăng lên đầu tư trong kỹ thuật số currency startups tạo việc làm và cho phép consumers đến nhận cắt biên tài chính dịch vụ của các tương lai nhanh hơn và an toàn hơn
forde đã đi trên đến tranh luận mà như các đầu tiên chúng tôi nhà nước đến thủ công một riêng regulatory framework cho các ngành công nghiệp mới yorks bitlicense là trong số các nhất quan trọng quy định globally influencing phát triển cả hai trong các chúng tôi và abroad
tuy nhiên ông cảnh báo mà trong của nó hiện tại nhà nước các đại chúng replication của các bitlicense sẽ có khả năng impose đáng kể burdens trên tất cả nhưng các nhất cũng funded công ty
bitcoin backwater
trong số các các vấn đề trình bày bởi forde là các thực tế mà theo các hiện tại guidelines bitcoin công ty điều hành trong mới york sẽ cần đến có tất cả app updates phê duyệt
các quá trình ông contended sẽ chậm xuống tính năng và fixes và xoay mới york trong các bitcoin backwater của các chúng tôi
forde cũng đã thu hút sự chú ý đến một provision mà sẽ mandate bitcoin và kỹ thuật số currency startups nhận phê duyệt nếu họ tìm kiếm đến cho xa hơn hơn 10 của của họ công ty đến các nhà đầu tư
nếu áp dụng en masse ông lập luận này sẽ có nghĩa là startups có thể cần như vậy approvals trong tất cả 50 tiểu bang đến an toàn làm việc vốn
mới yorks phương pháp tiếp cận đến regulation tuy nhiên đã được đứng trong contrast đến tiểu bang bao gồm cả vermont và phía bắc carolina mà có lấy bước đến regulate các ngành công nghiệp theo existing regulation
các cần cho startups đến có tiềm năng undergo tương tự điều trị trong khác tiểu bang một lần nữa emerged khi forde cited sao các bitlicense sẽ trong hiệu lực yêu cầu hai licenses một tiền máy phát giấy phép và một nhà nước riêng giấy phép
lặp đi lặp lại lịch sử
cuối cùng forde gọi là trên các nydfs đến vẽ trên các lịch sử của các internet khi làm của nó cuối cùng adjustments đến các hóa đơn regulating internet dịch vụ providers isps không web browsers hoặc trong khác từ công ty mà kiểm soát quỹ và được không tinh khiết công nghệ hoạt động
tương tự đến một isp các controller của tài sản là đâu các chuyển giao của tiền xảy ra và họ có thể cho các thông tin cần thiết đến địa chỉ tiềm năng tiền laundering hoặc illicit sử dụng forde giải thích
forde đã kết thúc ông báo cáo với một gọi của patriotism khuyến khích các nydfs đến ôm hôn các việt thị trường ideals của mỹ bởi tạo một khỏe mạnh nhưng cạnh tranh landscape cho bitcoin và blockchain startups
nếu thay đổi đến các đề xuất bitlicense được không thực hiện chỉ một số ít của các nhất cũng funded công ty sẽ tồn tại không vì họ được cung cấp các tốt nhất sản phẩm hoặc dịch vụ nhưng vì họ có truy cập đến các nhất tiền forde tiếp tục thêm
và mà s không các cạnh tranh môi trường mà creates các thế giới thay đổi startups cho mà mỹ là được biết đến
mit hình ảnh via wikipedia


lưng đến tin tức